Velkommen til
Senior Klub Metal Kalundborg

 Senior Klub Metal.

Kalundborg.

 

Vedtægter.

§ 1.

Formålet er at samle efterlønsmodtager og pensionister i Metal Midt – Vestsjælland, til møder og sammenkomster, samt holde forbindelsen til byens arbejdspladser m. m. ved lige.

§ 2.

Alle efterlønsmodtager og pensionister fra Metal kan blive medlem.

Ligeledes kan en efter et Metal medlem, blive medlem i klubben, men kan dog ikke vælges til bestyrelsen. Og de betaler halvt kontingent.

§ 3.

Seniorklubben er medlem af FH. Faglige seniorer i region Sjælland.

§ 4.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år, i ekstraordinære tilfælde kan de vælges for et år, genvalg kan finde sted.

Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

§ 5.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anlingender.

Generalforsamling afholdes hver år i januar måned, med følgende dagsorden.:

1.   Valg af dirigent.

                      2.   Valg af stemmetæller.

                      3.    Betyrelsens beretning v/ formanden.

                      4.    Det reviderede regnskab v/ kassereren.

                      5.    Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest 8 dage før

                             generalforsamlingen)

                      6.    Fastsættelse af kontingent for det komne år.    

                      7.    valg af medlemmer til bestyrelsen

                              A) Formand – alle ulige år.

                              B) kasserer – alle lige år.

                              C) bestyrelsesmedlemmer – 1 medlem ulige år – 2 medlemmer lige år.

                              D) 1 suppleant ( som er på valg hvert år )

                              E) 2 revisorer. – 1 i lige år og en i ulige år

                              F) 1 revisor suppleant, som er på valg hver år.

                        8.   Eveentuelt.

§ 6.

Generalforsamlingen indvarsles i det sidste afdelingsblad som udkommer som det sidste inden udgangen af et kalenderår, eller med mindst 14 dages varsel pr. brev eller mail til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i den lolokale dagspresse.

§ 7.

Beslutningen på en generalforsamling sker ved almindeligt stemmeflertal.

Alle medlemmer har stemmeret.

Personvalg sker ved håndsoprækning , ( skriftlig afstemning skal ske hvis blot et medlem ønsker det. )

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen ønsker det, eller hvis ønske herom fremsendes skriftlig af mindst 1/3 af foreningens medlemmer .

§ 9.

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme tidsfrister, somer gældende ved ordinære generalforsamling.

§ 10.

Forslag som ønskes behandlet på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, skal indsendes skriftlig til formanden og være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

§ 11.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af  5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig i møde senest14 dage efter generalforsamlingen, ved valg af næstformand og sekretær.

Foreningen bygger på aktivt medlemskab og skal derudover bestyrelsen have mindst 5 betalende medlemmer.

§ 12.

Formand og kasserer har tegningsret på foreningens vegne.

 

§ 13.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det. Suppleant deltager også i disse møder.

Formanden er bemyndiget til at handle på forengens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal orientere bestyrelsen ved først kommende bestyrelsemøde.

Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtigt, når mindst 3 bestyrelsesmedler er til stede.

 

§ 14.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 15.

Foreningens kasserer fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab.

 

§ 16.

Kontingentet fassættes af geralforsamlingen.

Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingentet er betalt. Kontingent restance i mere end 3 måneder medfører tab af medlemskab.

 

§ 17.

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse i to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 måneds mellemrum.

Opløses foreningen tilfalder dens midler Metal Midt – Vestsjælland.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling, onsdag d. 25 januar 2023.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk